{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament de Pedagogia" , "dc.contributor.author": "Guirado Serrat, Àngel" , "dc.date.accessioned": "2012-05-29T07:55:15Z" , "dc.date.available": "2012-05-29T07:55:15Z" , "dc.date.issued": "2008-06-30" , "dc.identifier.isbn": "9788469156797" , "dc.identifier.other": "DL Gi.1123-2008" , "dc.identifier.uri": "http://www.tdx.cat/TDX-0723108-101713" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/7988" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4662" , "dc.description.abstract": "En aquesta tesi es fa una valoració dels elements que incideixen en les creences dels mestres d'educació infantil i primària i dels professionals dels EAP respecte la detecció dels alumnes amb altes capacitats i les principals mesures d'intervenció educativa. Els instruments utilitzats són els propis de les metodologies naturalistes i quasi experimentals. L'anàlisi de resultats obtinguts llarg de tres cursos escolars recull les creences dels mestres i EAP a partir de diferents fonts d'informació: entrevistes, descripció de casos, anàlisi de dades, valoració de normativa i dos qüestionaris, un per a mestres i l'altre per a EAP. Els resultats posen en evidència una molt baixa detecció, insuficiència de regulació legal, eines de diagnòstic febles, dispersió documental i falta de formació. Es detecten contradiccions entre les creences i les pràctiques. Finalment es proposa una redefinició del concepte Altes Capacitats-superdotació des dels àmbits de l'eficàcia, del perfil i del rendiment escolar." , "dc.description.abstract": "In this thesis, the factors influencing the beliefs of the teachers of primary school (pupils of 3-12 years old) and the members of the "EAP" (Psychopedagogy Assessors' Teams) towards the detection of gifted and high capabilities pupils are evaluated. The used instruments are the typical ones of naturalistic methodologies and quasi-experimental. The results obtained during three academic years from different information sources (interviews, description of cases, data analysis, legal regulations and two questionnaires, one for teachers and one for EAP members) are analysed. Results put into evidence a very low detection rate, insufficient legal regulations, weak diagnosis instruments, heterogeneous information in pupils' expedients and lack of teachers formation training. Contradictions are detected between the beliefs of the teachers and their practices at school. Finally, a redefinition of the concept of high capabilities-gifted pupils is proposed from the area of efficiency, of the profile and of the school performance." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "ADVERTIMENT. L'accés als continguts d'aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d'investigació i docència en els termes establerts a l'art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l'autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s'autoritza la seva reproducció o altres formes d'explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d'un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s'autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs." , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject": "Tesis i dissertacions acadèmiques" , "dc.subject.other": "Educación infantil" , "dc.subject.other": "Elementary school education" , "dc.subject.other": "Primary school education" , "dc.subject.other": "Educació primària" , "dc.subject.other": "Educació infantil" , "dc.subject.other": "Atención educativa" , "dc.subject.other": "Educative evaluation" , "dc.subject.other": "Atenció educativa" , "dc.subject.other": "Altes capacitats" , "dc.subject.other": "High capabilities" , "dc.subject.other": "Altas capacidades" , "dc.subject.other": "Specific education" , "dc.subject.other": "Educación específica" , "dc.subject.other": "Educación específica" , "dc.subject.other": "Gifted pupils" , "dc.subject.other": "Superdotación" , "dc.subject.other": "Superdotació" , "dc.subject.other": "Educación primaria" , "dc.title": "La superdotació als centres d'educació infantil i primària dels Serveis Territorials d'Educació de Girona: creences dels professionals de l'educació, mestres i Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP), sobre la detecció d'aquests alumnes i les mesures d'intervenció educativa" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Jiménez Martínez, Paco" , "dc.subject.udc": "372 - Ensenyament preescolar i elemental" , "dc.subject.udc": "373 - Ensenyament primari i secundari" , "dc.subject.udc": "376 - Educació especial" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }