{ "dc.contributor.author": "Capellà i Solà, Ignasi" , "dc.contributor.author": "Pallí i Buxó, Lluís" , "dc.date.accessioned": "2012-04-12T10:33:11Z" , "dc.date.available": "2012-04-12T10:33:11Z" , "dc.date.issued": "2000" , "dc.identifier.issn": "0213-5930" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/4241" , "dc.description.abstract": "The unconfined compression strength is a geotechnical parameter frequently used to determine the bearing capacity of foundations on clayey soils. Its value can be obtained from the unconfined compression test and, among several in situ tests, the standard penetration test (SPT). However, a comparison between the values of such a strength determined by both tests in CL, CL-ML and CH soils shows that it does not exist an approximate relationship. In any case it is remarkable that values of the test conducted in the laboratory fit between the lower and the higher ones calculated from the standard penetration number. This is very important for those geotechnical reports in which the unconfined compression strength is only based on the SPT. In this way, if the lower value is taken to evaluate the ultimate soilbearing capacity the result will not be very accurate but it will probably be by the side of safety" , "dc.description.abstract": "La resistència a la compressió simple és un paràmetre geotècnic que sol intervenir indirectament en el càlcul de la capacitat portant de sòls cohesius. El seu valor es pot determinar a partir de l'assaig de ruptura a compressió simple o, entre altres possibles assajos geotècnics in situ, mitjançant la prova de I'SPT. Tanmateix, quan es comparen els valors d'aquesta resistència obtinguts al camp i al laboratori, en sòls dels tipus CL, ML-CL i CH, s'observa una gran dispersió i no apareix una relació concreta. De tota manera, si que és destacable que la resistència obtinguda en l'assaig de laboratori se situa, en la majoria dels sòls analitzats, entre els valors més baix i més alt dels deduïts a partir dels SPT. Aquest fet és important per a aquells estudis geotècnics que basen la determinació d'aquest paràmetre en els SPT. Així, si per al càlcul de la capacitat portant s'utilitza el valor inferior, els resultats no seran gaire precisos però estaran probablement del costat de la seguretat" , "dc.description.abstract": "La resistencia a la compresión simple es un parámetro geotécnico que suele intervenir de forma indirecta en el cálculo de la capacidad portante de los suelos cohesivos. Su valor se puede determinar mediante el ensayo de rotura a compresión simple y, entre otros posibles ensayos geotécnicos in situ, a partir de la prueba del SPT. Sin embargo, cuando se comparan los valores de dicha resistencia obtenidos en el laboratorio y en el campo, en suelos de lostipos CL, ML-CL y CH, se observa una gran dispersión y no aparece una relación definida. No obstante, si es destacable que la resistencia determinada en el laboratorio se halla, en la mayoría de los suelos analizados, entre los valores inferior y superior de los deducidos mediante los SPT. Este hecho debe tenerse en cuenta para los estudios geotécnicos que basan la valoración de este parámetro en los SPT. Así pues, si para el cálculo de la capacidad portante se toma el valor inferior, los resultados no serán muy precisos pero estarán probablemente del lado de la seguridad" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Col·legi Universitari de Girona" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://raco.cat/index.php/Scientia/article/view/45592/55156" , "dc.relation.ispartof": "© Scientia gerundensis, 2000, núm. 24, p. 165-172" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-CCAA)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Mecànica dels sòls" , "dc.subject": "Soil mechanics" , "dc.title": "La relació entre el valor N30 de L'SPT i la resistència a la compressió simple" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" }