{ "dc.contributor.author": "Ortí Gost, Pere" , "dc.date.accessioned": "2010-06-21T18:24:33Z" , "dc.date.available": "2010-05-06T11:42:56Z" , "dc.date.available": "2010-06-21T18:24:33Z" , "dc.date.issued": "1992" , "dc.identifier.citation": "Ortí Gost, P. (1992). El Forment a la Barcelona baixmedieval: preus, mesures i fiscalitat (1283-1345). Anuario de estudios medievales, (22), 377-423" , "dc.identifier.issn": "0066-5061" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/2675" , "dc.description.abstract": "A través de l'anàlisi de dos sèries de diferents llibres de comptabilitat de Barcelona, els procedents de la gestió dels molins reals i els redactats per una institució eclesiàstica, la Pia Almoina, vam començar a estudiar el mercat del blat a Barcelona durant l'edat mitjana. Hem analitzat anteriorment el valor de les mesures a Barcelona i, per poder qualificar el preu real del pa, també hem estudiat els diferents processos industrials per fer pa de blat. Després, hem analitzat el conjunt d'impostos que pesaven sobre la comercialització de cereals. A través de l'estudi de l'evolució dels preus, hem tractat de fer una primera aproximació de la primera etapa de la crisi baixmedieval, concretament entre 1283 i 1345, tenint en compte els contrastos amb els treballs ja coneguts sobre la base de les fonts on la noció de quantitat no va ser considerada. Finalment, hem comparat els nostres resultats amb alguns treballs referents a la Corona d'Aragó i el món mediterrani, a fi d'obtenir una idea més precisa de la cronologia de les crisis de subsistència" , "dc.description.abstract": "Through the analysis of two quite different series of account books from Barcelona, those coming from the management of royal mills and those redacted by an ecclesiastical institution, the Pia Almoina, we started studying the wheat market in Barcelona during the Middle Ages. We have previously analyzed the value of the measures in Barcelona and, to be able to rate the real price of bread, we have also studied the different industrial processes to make bread out of wheat. Afterwards, we have analyzed the group of taxes that burdened the commercialization of cereals. Trough the study of the evolution of the prices, we have tried to make a first approach of the first stage of the low medieval crisis, more precisely between 1283 and 1345, taking into account the contrasts with the works already done on the base of sources where the notion of quantity was not considered. Finally, we have compared our results with some studies referring to the crown of Aragon and the Mediterranean world, in order to get a more precise idea of the chronology of the subsistence crises" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Instituto de Historia Medieval de España" , "dc.publisher": "ProQuest Information and Learning Company" , "dc.relation.ispartof": "© Anuario de estudios medievales, 1992, núm. 22, p. 337-423" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-H)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Blat -- Indústria i comerç -- Catalunya -- S. XIII-XIV" , "dc.subject": "Wheat trade -- Catalonia -- 13th-14th centuries" , "dc.subject": "Catalunya -- Condicions econòmiques -- S. XIII-XIV" , "dc.subject": "Catalonia -- Economic conditions -- 13th-14th centuries" , "dc.title": "El Forment a la Barcelona baixmedieval: preus, mesures i fiscalitat (1283-1345)" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }