{ "dc.contributor": "Gifra Bassó, Ester" , "dc.contributor.author": "Morenas González, Daniel de las" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior" , "dc.date.accessioned": "2022-12-07T18:04:19Z" , "dc.date.available": "2022-12-07T18:04:19Z" , "dc.date.issued": "2020-09" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/22257" , "dc.description.abstract": "En el present treball es pretén analitzar i comparar un pressupost d’un projecte d’execució real d’un habitatge plurifamiliar entre mitgeres amb planta soterrani, realitzat amb cada una de les principals bases de dades de la construcció en l’àmbit estatal, amb la finalitat de posar en evidència les particularitats i matisos que ofereix cada banc, les deficiències o mancances observades, així com posar de manifest les diferències de caràcter econòmic rellevants. Aquests bancs de preus, amb els quals es realitza l’estudi, seran BEDEC, CYPE, IVE, BPCGI, PREOC i CENTRO. La metodologia utilitzada en aquest treball es pot dividir en tres fases: • Una fase d’estudi, on se selecciona el projecte a analitzar, se cerca la informació dels diferents bancs de preus, es seleccionen i s’estableixen els paràmetres per a la comparativa. • Una fase de preparació, on mitjançant el programa de gestió PRESTO s’ha redactat els diferents pressupostos per a cada banc de preus. • Una fase d’anàlisi i comparativa, on a través d’un full de càlcul s’han analitzat els imports dels pressupostos, les partides comparables, els factors productors de cost, els capítols, les partides, els materials i, finalment, la mà d’obra. El projecte escollit per a realitzar el treball ha sigut un edifici situat al Carrer Riera Salvet 44, en el municipi de Vilassar de Dalt, a la província de Barcelona. Consta de planta baixa, tres plantes pis i una planta soterrani, amb 9 habitatges, 3 habitatges per planta, 12 places d'aparcament i local comercial. Per poder fer factible la comparativa, s'ha suprimit totes aquelles partides que no es troben localitzades en almenys 4 dels bancs de preus a estudiar. I les partides que manquen crear-les aplicant un rendiment als operaris i un preu mitjà, utilitzat a les altres bases, al material." , "dc.description.abstract": "In the present work it is tried to analyze and compare a budget of a project of real execution of a multi-family dwelling between party walls with a basement, made with each of the main construction databases at the state level, in order to highlight the particularities and nuances offered by each bank, the deficiencies or shortcomings observed, as well as highlight the relevant economic differences. These price banks, with which the study is carried out will be BEDEC, CYPE, IVE, BPCGI, PREOC and CENTRO. The methodology used in this work can be divided into three phases: • A study phase, where the project to be analyzed is selected, information is sought from the different price banks, the parameters for the comparison are selected and established. • A preparation phase, where by means of the PRESTO management program the different budgets for each price bank. • An analysis and comparative phase, where through a spreadsheet the amounts have been analyzed budgets, comparable items, cost-producing factors, chapters, items, materials and, lastly, labor. The project chosen to carry out the work has been a building located at Calle Riera Salvet 44, in the municipality of Vilassar de Dalt, in the province of Barcelona. It consists of a ground floor, three upper floors and a basement, with 9 homes, 3 homes per floor, 12 parking spaces and local commercial. In order to make the comparison feasible, all those items that are not found have been deleted. located in at least 4 of the price banks to be studied. And the missing games create them applying a performance to the operators and an average price, used in the other bases, to the material." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Arquitectura Tècnica (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" , "dc.subject": "Habitatge -- Disseny i construcció" , "dc.subject": "Housing -- Design and construction" , "dc.subject": "Habitatge -- Pressupostos" , "dc.subject": "Housing -- Estimates" , "dc.subject": "Habitatge -- Disseny i construcció -- Catalunya -- Vilassar de Dalt" , "dc.title": "Estudi, anàlisi i comparació d’un pressupost de projecte, amb diferents bancs de preus de construcció de l’àmbit de l’edificació." , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.audience.educationlevel": "Estudis de grau" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.3622582; north=41.5132248; name=Vilassar de Dalt" }