{ "dc.contributor": "Pacheco Valls, Lluís" , "dc.contributor.author": "Arbós Camps, Eudald" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior" , "dc.date.accessioned": "2022-12-07T09:06:50Z" , "dc.date.available": "2022-12-07T09:06:50Z" , "dc.date.issued": "2019-09-01" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/22244" , "dc.description.abstract": "Aquest projecte conté els dissenys i les especificacions tècniques suficients pel desenvolupament d’una placa universal per controlar un aire condicionat. Aquesta placa ha de permetre controlar la màquina interior i exterior. La placa conté tots els components necessaris per ser compatible amb els diferents tipus d’aire condicionat. En funció de l’equip d’aire condicionat, porta diferents tipologies de motor i ha de ser compatible amb tots ells. De la mateixa manera amb tots els actuadors i sensors que necessita cada una de les màquines. Les unitats interior i exterior comparteixes sensors de temperatura, els tacòmetres per detectar la velocitat de rotació dels ventiladors i les entrades booleanes. La unitat exterior a més a més necessita adquirí la pressió de descàrrega i aspiració del compressor" , "dc.description.abstract": "This project contains the designs and technical specifications sufficient for the development of a universal board to control an air conditioner. This plate has to allow control of the internal and external machine. The board contains all the necessary components to be compatible with the different types of air conditioning. Depending on the air conditioning equipment, it has different types of engine and it must be compatible with all of them. Likewise with all actuators and sensors that each of the machines needs. The indoor and outdoor units share temperature sensors, the tachometers to detect the rotation speed of the fans and boolean inputs. The outdoor unit in addition you need to acquire the discharge and suction pressure of the compressor" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" , "dc.subject": "Aire condicionat" , "dc.subject": "Air conditioning" , "dc.subject": "Telecontrol" , "dc.subject": "Remote control" , "dc.subject": "Motors (Mecànica)" , "dc.subject": "Engines" , "dc.title": "Control electrònic universal d’un aire condicionat" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.audience.educationlevel": "Estudis de grau" }