{ "dc.contributor": "Julián Pérez, Fernando" , "dc.contributor.author": "Mach Pérez, Xènia" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Facultat de Turisme" , "dc.date.accessioned": "2022-11-29T12:16:15Z" , "dc.date.available": "2022-11-29T12:16:15Z" , "dc.date.issued": "2022-05" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/22189" , "dc.description.abstract": "La creativitat s'ha convertit en una eina indispensable en moltes empreses que busquen constantment el desenvolupament d'idees innovadores que permetin diferenciar-se de la competència, però en l'actualitat factors tant socials com culturals eclipsen el desenvolupament i alliberament de la creativitat, provocant bloquejos i estancaments creatius. L'objectiu d'aquesta investigació és crear i desenvolupar un joc de taula que ajudi a entrenar el cervell, per desenvolupar i potenciar la creativitat grupal a professional i grups de treball, generant un espai i ambient de distensió de creativitat que permeti prendre actituds més creatives davant d'un problema. Així mateix, es farà ús de tècniques quantitatives com anàlisis de contingut per mitjà de quadres comparatius, per conèixer el gran ventall de tècniques creatives existents i l'ús dels jocs de taula com una eina per incentivar la creativitat. El present treball abasta des de la ideació i creació d'un joc de taula, fins a l'elaboració de testatges presencials amb empreses i grups de treball on es farà ús de tècniques qualitatives d'observació i formularis a fi de conèixer l'eficàcia del joc. A través de la creació de Mindblitz les empreses i grups de treball podran treballar la seva part més creativa i compartir amb els companys els grans ventalls i possibilitats de la imaginació, demostrant d'aquesta manera l'eficàcia dels jocs de taula com a eina d'incentivació creativa grupal" , "dc.description.abstract": "Creativity has become an indispensable tool in many companies that are constantly looking for the development of innovative ideas that allow them to differentiate themselves from the competition, but currently both social and cultural factors overshadow the development and liberation of creativity, causing creative blockages and stagnation. The objective of this research is to create and develop a table game that helps to train the brain, to develop and enhance group creativity in professionals and work groups, generating a space and atmosphere of relaxation of creativity that allows to take more creative attitudes in front of a problem. Likewise, quantitative techniques will be used, such as content analysis by means of comparative quadrants, in order to know the wide range of existing creative techniques and the use of classroom games as a way to encourage creativity. The present work ranges from the conception and creation of a classroom game, to the elaboration of face-to-face tests with companies and work groups where qualitative observation and formulation techniques will be used in order to know the effectiveness of the game. Through the creation of Mindblitz, companies and workgroups will be able to work on their most creative side and share with their colleagues the great potential and possibilities of imagination, thus demonstrating the effectiveness of table games as an incentive for group creativity" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Publicitat i Relacions Públiques (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" , "dc.subject": "Jocs de taula" , "dc.subject": "Board games" , "dc.subject": "Pensament lateral" , "dc.subject": "Lateral thinking" , "dc.subject": "Creativitat" , "dc.subject": "Creative ability" , "dc.title": "El joc de taula com a eina i ajuda pel desenvolupament de la creativitat grupal a les empreses. Mindblitz" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.audience.educationlevel": "Estudis de grau" }