{ "dc.contributor": "Barrabés Vera, Esther" , "dc.contributor.author": "Fernàndez López, Àlex" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior" , "dc.date.accessioned": "2022-06-23T11:35:28Z" , "dc.date.available": "2022-06-23T11:35:28Z" , "dc.date.issued": "2020-06-01" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/21251" , "dc.description.abstract": "En aquest treball volem mostrar com la comprensi´o de la din`amica d’alguns models de la Mec`anica Celeste permet, entre d’altres, el disseny de missions realistes a l’espai. En aquest treball ens centrarem en les missions de transfer`encia de sat`el. lits a uns punts espec´ıfics del sistema Terra-Lluna anomenats punts de libraci´o o equilibri. La seva posici´o i din`amica particular els fa grans candidats per futures aplicacions espacials [5]. Per dur a terme aquest estudi s’han utilitzat dos models b`asics: el Problema Restringit a Tres Cossos (RTBP) [2] i el Problema Bicircular (BCP)" , "dc.description.abstract": "In this paper we want to show how the understanding of the dynamics of some models of the Celestial Mechanics allows, among other things, the design of realistic missions in space. In this work we will focus on the satellite transfer missions. at specific points in the Earth-Moon system called points libration or balance. Their particular position and dynamics make them great candidates for future applications spatial [5]. Two basic models were used to conduct this study: the Restricted Problem a Three Bodies (RTBP) [2] and the Bicircular Problem (BCP)" , "dc.format.mimetype": "application/zip" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Enginyeria en Tecnologies Industrials (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" , "dc.subject": "Restricted Problem a Three Bodies" , "dc.subject": "Bicircular Problem (BCP)" , "dc.subject": "Mecànica celest" , "dc.subject": "Celestial mechanics" , "dc.subject": "Vol espacial a la Lluna" , "dc.subject": "Space flight to the moon" , "dc.title": "Dissseny de missions de baix cost al punt L4 del sistema Terra-Lluna" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.audience.educationlevel": "Estudis de grau" }