{ "dc.contributor": "Gallart Soteras, Oriol" , "dc.contributor.author": "Alenyà Surós, Albert" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Facultat d'Infermeria" , "dc.date.accessioned": "2021-02-08T07:44:49Z" , "dc.date.available": "2021-02-08T07:44:49Z" , "dc.date.issued": "2020" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/19046" , "dc.description.abstract": "Introduction: The effects of excessive sun exposure and ultra-violet radiation on people’s skin are known, such as sunburn in short-term. Also, premature skin aging and skin cancer are long-term illnesses. These health problems are increasing considerably since sunbathing became a habit with crowding beaches and beliefs about the benefits of being exposed to sunlight. That is why beach workers like water lifeguards are not excluded. This group is bound to remain in this environment all summer long, making them vulnerable to sun exposure so it is advisable to know if they are properly protected. The objective of this project is to know the sun exposure habits of beach lifeguards in Blanes (Girona province, Spain), and with the data obtained, evaluate if from a nursing point of view, it is necessary to invest resources in interventions in health education and help them to improve their health. Methods: A descriptive, cross-sectional and observational study will be carried out, taking a non-probabilistic sample of all the 25 lifeguards who are working in the beach service of Blanes. After obtaining the approval of the manager of the lifeguard service and once signed the informed consent of the participants, they will answer an specific online survey prepared for this project during the first week of August 2020, which will measure sociodemographic variables, sun exposure habits, sun protection practices, attitudes, knowledge and reflections, which will be analysed quantitatively using the IMB SPSS v26 program" , "dc.description.abstract": "Introducció: Són conegudes les conseqüències de l’excessiva exposició al Sol i les radiacions ultra violades sobre la pell de les persones, com ho son a curt termini les cremades solars. Per altra banda, l’envelliment prematur de la pell i el càncer de pell que són afeccions a llarg termini. Aquests problemes de salut estan augmentant considerablement des de que prendre el sol va esdevenir un hàbit amb la massificació de les platges i creences vers els avantatges d’exposar-s’hi. És per això que no n’estan exclosos els treballadors d’una platja com ho són els socorristes aquàtics. Aquest col·lectiu ha de romandre en aquest ambient durant tot l’estiu fent-los vulnerables davant de l’exposició a la radiació solar, per tant, és convenient saber si es protegeixen correctament. L’objectiu del treball és conèixer quines estratègies i hàbits de protecció solar coneixen, disposen en opinió i en quina mesura les fan servir els socorristes aquàtics de les platges de la vila de Blanes (província de Girona), i amb les dades obtingudes a poder avaluar si des d’un punt de vista infermer cal invertir recursos en intervencions en educació per a la salut i així millorar la salut d’aquest col·lectiu. Metodologia: Es realitzarà un estudi descriptiu, transversal i observacional, prenent una mostra no probabilística de conveniència de la totalitat dels 25 socorristes aquàtics que formen part del servei de vigilància, salvament i socorrisme de les platges de Blanes. Després d’obtenir el vistiplau del responsable del servei de socorrisme i l’obtenció del consentiment informat dels participants, se’ls administrarà durant la primera setmana d’agost de l’any 2020 un qüestionari online específic elaborat per a aquest projecte, que mesurarà variables sociodemogràfiques, d’hàbits d’exposició solar, pràctiques de protecció solar, actituds, coneixements i reflexions, que posteriorment s’analitzaran quantitativament mitjançant el programa IMB SPSS v26" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Infermeria (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" , "dc.subject": "Socorristes" , "dc.subject": "Lifeguards" , "dc.subject": "Radiació ultraviolada" , "dc.subject": "Ultraviolet radiation" , "dc.subject": "Pell -- Protecció" , "dc.subject": "Skin -- Protection" , "dc.subject": "Promoció de la salut" , "dc.subject": "Health promotion" , "dc.subject": "Pell -- Malalties" , "dc.subject": "Skin -- Diseases" , "dc.title": "Hàbits de protecció solar en els socorristes: projecte de recerca" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.audience.educationlevel": "Estudis de grau" }