{ "dc.contributor": "Universitat de Girona. Departament d'Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte" , "dc.contributor.author": "Mir Mauri, Moisès" , "dc.date.accessioned": "2018-05-18T11:02:08Z" , "dc.date.available": "2018-05-18T11:02:08Z" , "dc.date.issued": "2018-03-16" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10803/565400" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/15488" , "dc.description.abstract": "The present doctoral thesis studies the Spanish standard for Innovation management “UNE 166002 R&D&I management system requirements”, from two complementary perspectives. The first, eminently exploratory, analyzes the origin and context of this standard, its content and its implantation that is carried out through a methodology of comparative analysis and a case study of implantation in order to know which homologous standards to Spanish one exist in other countries and what similarities and differences they present, how it is implanted and what benefits, advantages and disadvantages are detected in its implantation and use. The second objective is to study the impact of the UNE 166002 standard on companies in terms of innovative capability and business performance that has been carried out using an empirical study methodology, based on a survey and a structured model that has no precedent in the current state of art" , "dc.description.abstract": "La present tesi doctoral estudia l’estàndard espanyol de sistemes de gestió de la Innovació “UNE 166002 Gestión de la I+D+i: Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i”, des de dues perspectives complementàries. La primera, eminentment exploratòria, analitza l’origen i entorn d’aquest estàndard, el seu contingut i la seva implantació que està realitzada mitjançant una metodologia d’anàlisi comparatiu i d’estudi de casos d’implantació per tal de conèixer quines normes homòlogues a la espanyola existeixen en altres països i quines semblances i diferències presenten, com s’implanta i quins beneficis, avantatges i inconvenients es detecten en la seva implantació i ús. La segona, té com a objectiu estudiar l’impacte de l’estàndard UNE 166002 a les empreses en termes de capacitat innovadora i resultats empresarials i s’ha realitzat mitjançant una metodologia d’estudi empíric, basat en una enquesta i un model estructurat que no té precedents en l’estat de l’art actual" , "dc.format.extent": "265 p." , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Universitat de Girona" , "dc.rights": "L'accés als continguts d'aquesta tesi queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/" , "dc.source": "TDX (Tesis Doctorals en Xarxa)" , "dc.subject.other": "Innovació" , "dc.subject.other": "Innovación" , "dc.subject.other": "Innovation" , "dc.subject.other": "Gestió" , "dc.subject.other": "Gestión" , "dc.subject.other": "Management" , "dc.subject.other": "Estàndards" , "dc.subject.other": "Estándares" , "dc.subject.other": "Standards" , "dc.subject.other": "UNE 166002" , "dc.subject.other": "Estratègia empresarial" , "dc.subject.other": "Estrategia empresarial" , "dc.subject.other": "Business strategy" , "dc.subject.other": "Competitivitat" , "dc.subject.other": "Competitividad" , "dc.subject.other": "Competitiveness" , "dc.title": "Impacte de l'estandardització de la gestió de la innovació mitjançant la norma UNE 166002" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/doctoralThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.contributor.director": "Casadesús Fa, Martí" , "dc.subject.udc": "33 - Economia" , "dc.subject.udc": "62 - Enginyeria. Tecnologia" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.coverage.geolocation": "east=-3.7492200000000366; north=40.46366700000001; name=Espanya" }