{ "dc.contributor.author": "Marsal Guillamet, Joan" , "dc.date.accessioned": "2015-09-29T10:03:49Z" , "dc.date.available": "2015-09-29T10:03:49Z" , "dc.date.issued": "2009" , "dc.identifier.isbn": "978-84-92707-09-6" , "dc.identifier.isbn": "978-84-9984-061-1" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/11075" , "dc.description": "Podeu consultar els materials complets de les Jornades a: http://cataleg.udg.edu/record=b1329523" , "dc.description.abstract": "El Capítol II del Títol II del Llibre IV CCCat té com a rúbrica «[n]ul·litat i ineficàcia dels testaments i de les disposicions testamentàries». En relació amb el CS, no es destaca la revocació de les altres causes d’ineficàcia, i es distingeix entre la nul·litat o la ineficàcia del negoci i la d’alguna de les disposicions en ell contingudes. També s’ha reduït l’abast, perquè en el CS la nul·litat o ineficàcia es predicava de testaments, codicils i memòries testamentàries i en el CCCat només a la del testament, tot i que el capítol també és aplicable als altres negocis per causa de mort i de darrera voluntat admesos pel Dret català, per remissió de l’art. 421-22 final. A les tres causes CS, d’ineficàcia dels negocis mortis causa i de les disposicions que contenen previstes pel CS –la nul·litat, la revocació i la caducitat– el CCCat n’ha afegit la preterició errònia de legitimaris, que en el CS era una causa de nul·litat (art. 126-1). A més la incapacitat i la inhabilitat successòries també han passat de causes de nul·litat de les disposicions testamentàries (art. 126.2 CS) a causes d’ineficàcia (art. 412-6.1), i la presumpció de revocació de les atribucions a favor del cònjuge (ara també convivent) ha esdevingut una causa d’ineficàcia sobrevinguda. Es recomana la lectura del Preàmbul III.b) de la Llei 10/2008. El que segueix a continuació desenvolupa sistemàticament la recensió del capítol que fa el legislador" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Documenta Universitaria" , "dc.relation.ispartofseries": "XV Jornades de Dret català a Tossa (2008)" , "dc.relation.isversionof": "Versió prèvia del treball publicat a: Àrea de Dret Civil, Universitat de Girona (coord.). El Nou dret successori del codi civil de Catalunya. Materials de les Quinzenes Jornades de Dret català a Tossa. Girona: Documenta Universitaria, 2009" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Dret civil -- Catalunya -- Congressos" , "dc.subject": "Civil law -- Catalonia -- Congresses" , "dc.subject": "Dret de successió -- Catalunya -- Congressos" , "dc.subject": "Herències i successions -- Dret i legislació -- Congressos" , "dc.subject": "Inheritance and succession -- Law and legislation -- Congresses" , "dc.subject": "Testaments -- Catalunya -- Congressos" , "dc.subject": "Wills -- Catalonia -- Congresses" , "dc.title": "La Ineficàcia dels actes i disposicions d’última voluntat" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/conferenceObject" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" }