{ "dc.contributor": "Cabruja i Ubach, Teresa" , "dc.contributor.author": "Taberner López, Arnau" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Facultat d'Educació i Psicologia" , "dc.date.accessioned": "2015-06-19T15:39:27Z" , "dc.date.available": "2015-06-19T15:39:27Z" , "dc.date.issued": "2013-09" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/10538" , "dc.description.abstract": "La població sense sostre es caracteritza per patir la forma més severa d’exclusió social, essent aquesta població extremadament heterogènia, la situació en la que es troben tots ells representa un factor de vulnerabilitat per a contreure tant malalties físiques com mentals. El present estudi analitza l’actual situació de la població sense sostre, centrant-se en la manca de serveis al nostre país que abordin el problema de forma integral ja siguin assistencials, de rehabilitació o informadors, ja que és aquesta falta de mètodes de treball una de les principals causes per les que s’explica el fracàs de la prevenció de la malaltia mental en aquest col·lectiu. Finalment es fan tota una sèrie de recomanacions per tal de mostrar alguns dels patrons i assignatures pendents per a la pròxima dècada per tal d’assolir a un servei d’atenció mental i social a l’indigent basat en les necessitats manifestes del col·lectiu en contrast amb els programes actuals" , "dc.description.abstract": "The homeless population is characterized for have the most severe form of social exclusion, even with the extreme heterogeneity of this group, the situation in which they are represents a vulnerability factor for suffer physical and mental illnesses. This study analyses the current situation of the homeless, it’s focusing on the lack of services in our country to address the problem comprehensively whether care, rehabilitation or informants, as it is this lack of work methods is one of the main causes for the failure to explain the prevention of mental illness in this group. Finally, made a series of recommendations to show some of the patterns and unresolved works for the next decade to achieve a service to the indigent mental and social needs that’s based on the problems of the collective in contrast to existing programs which attend this type of issues" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Psicologia (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Indigents -- Assistència institucional -- Espanya" , "dc.subject": "Homeless persons -- Institutional care -- Spain" , "dc.subject": "Malalties mentals" , "dc.subject": "Mental illness" , "dc.title": "L'Atenció en persones sense sostre amb malaltia mental a Espanya: descripció de la situació actual de les persones sense sostre i propostes de millora per als serveis d'atenció a les que pateixen una malaltia mental en el context espanyol" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.coverage.geolocation": "east=-3.7492200000000366; north=40.46366700000001; name=Espanya" }