{ "dc.contributor.author": "Sanz i Pinyol, Glòria" , "dc.date.accessioned": "2015-06-19T05:53:16Z" , "dc.date.available": "2015-06-19T05:53:16Z" , "dc.date.issued": "2000" , "dc.identifier.issn": "1133-9845" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/10523" , "dc.description.abstract": "This article reflects on the difficulties that students have in Compulsory Secondary Education (12-16) in the correct use of punctuation marks and offers proposals for designing and choosing activities that allow the learning of correct use. Students in Compulsory secondary education as much in the first as in the second cycle have researched information about the use of each mark. They know the function but they are weak in practice and this is especially demonstrated in the absence and abuse of some signs and in their irregular use. This article presents a brief typology of spoken activities, observation of written work, transcriptions of oral texts, writing and manipulation of texts and gives examples with the aim of offering practical ideas for Secondary education teachers" , "dc.description.abstract": "L’article reflexiona sobre les dificultats que tenen els alumnes d’ensenyament secundari obligatori (12-16) en el domini dels signes de puntuació, i fa propostes per dissenyar i escollir activitats que en permetin l’aprenentatge i l’ús adequat. Els alumnes d’ESO, tant a primer cicle com a segon cicle, han rebut informació sobre l’ús de cada signe. En coneixen la funció, però demostren sovint una manca de domini pràctic, que es reflecteix especialment en l’absència o l’abús d’alguns signes i, en general, en un ús irregular i vacil·lant. L’article presenta una breu tipologia d’activitats de lectura en veu alta, observació d’escrits, transcripció de textos orals, redacció i manipulació de textos..., i en mostra uns exemples amb la intenció d’aportar idees pràctiques al professorat de llengua de secundària" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.publisher": "Graó" , "dc.relation.isformatof": "Reproducció digital del document publicat a: http://articles.grao.com/revistes/articles/020-puntuacio/ensenyar-a-puntuar-a-l-eso-suggeriments-des-de-la-practica" , "dc.relation.ispartof": "© Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 2000, núm. 20, p. 76-87" , "dc.relation.ispartofseries": "Articles publicats (D-DE)" , "dc.rights": "Tots els drets reservats" , "dc.subject": "Educació secundària obligatòria" , "dc.subject": "Study and teaching (Secondary)" , "dc.subject": "Puntuació -- Ensenyament" , "dc.subject": "Punctuation -- Study and teaching" , "dc.title": "Ensenyar a puntuar a l’ESO: suggeriments des de la pràctica = Teaching to punctuate in Compulsory Secondary Education: suggestions from practice" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/article" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.embargo.terms": "Cap" , "dc.type.version": "info:eu-repo/semantics/publishedVersion" , "dc.identifier.eissn": "2014-4636" }