{ "dc.contributor": "Palaudàrias, Josep Miquel" , "dc.contributor.author": "Fàbregas Domènech, Mariona" , "dc.contributor.other": "Universitat de Girona. Facultat d'Educació i Psicologia" , "dc.date.accessioned": "2015-06-01T10:53:40Z" , "dc.date.available": "2015-06-01T10:53:40Z" , "dc.date.issued": "2013-09" , "dc.identifier.uri": "http://hdl.handle.net/10256/10408" , "dc.description.abstract": "El present article té com a finalitat conèixer les necessitats formatives de les dones d’origen immigrat de Salt per a poder analitzar la coherència d’aquestes necessitats amb els recursos formatius que actualment s’ofereixen al territori. Per a recollir aquestes dades s’han utilitzat enquestes i entrevistes; concretament, s’ha recollit la informació a partir de 28 enquestes realitzades a dones de tres recursos diferents, 11 entrevistes també a dones que hi participen i, per últim, 3 entrevistes a educadors/es d’aquests mateixos recursos. L’objectiu de les enquestes i entrevistes dirigides a les dones ha estat, per una banda, conèixer les característiques del col·lectiu al qual es pretén formar –perfil sociodemogràfic- i altres aspectes concrets en relació el seu procés d’emigració; i d’altra banda, conèixer la seva opinió sobre els recursos formatius als quals assisteixen, així com també les expectatives d’aprenenatge i les necessitats formatives que consideren no tenir cobertes. Les entrevistes realitzades a educadors/es de tres recursos diferents han aportat informació sobre la seva tasca educativa així com també la visió que tenen en quant als processos formatius de les dones que atenen. A partir d’aquests resultats i aportacions, s’oberva com alguns dels ítems analitzats sobre el seu perfil sociodemogràfic de les dones són força homogenis mentre que altres qüestions són vistes des de diferents punts de vista per la gran diversitat de situacions i experiències existents" , "dc.description.abstract": "This article is aimed at understanding the educational needs of immigrant women from Salt in order to be able to analyze the coherence of these needs with the current educational resources provided in the territory. For this data collection, surveys and interviews have been used. Specifically, the information has been collected based on 28 women’s feedback about three different resources, 11 further interviews with women who are also participating and, finally, 3 interviews with educators providing these resources. The aim of the surveys and the interviews directed at women is, on the one hand, to understand the characteristics about this group - social-demographic profile- and specific aspects connected to their immigration progress; and on the other hand, to understand their opinions about educational resources they access. We also wish understand their learning expectations and educational needs that they consider to not be sufficiently covered. Interviews with educators from three different resources have provided information about their educational work as well as the vision that they have in terms of learning processes of women who they attend. From these results and contributions, we can note how some items analyzed in their social – demographic profile are quite homogeneous while other issues are seen from different points of view for the wide variety of situations and experiences that exist" , "dc.format.mimetype": "application/pdf" , "dc.language.iso": "cat" , "dc.relation.ispartofseries": "Educació social (TFG)" , "dc.rights": "Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain" , "dc.rights.uri": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/" , "dc.subject": "Emigració i immigració" , "dc.subject": "Emigration and immigration" , "dc.subject": "Educació d'adults" , "dc.subject": "Adult education" , "dc.subject": "Integració social" , "dc.subject": "Social integration" , "dc.subject": "Dones" , "dc.subject": "Women" , "dc.title": "Estudi sobre les ofertes formatives dirigides a les dones d’origen immigrat de Salt" , "dc.type": "info:eu-repo/semantics/bachelorThesis" , "dc.rights.accessRights": "info:eu-repo/semantics/openAccess" , "dc.coverage.geolocation": "east=2.7919440000000577; north=41.9726971; name=Salt" }