Determinació del mòdul de Young dinàmic i estàtic de peces ceràmiques