Projecte de la instal•lació de climatització d’una llar d’infants

Peña Fallon, Marc Carles
Share
El nostre client és un promotor al qual se li ha encarregat la construcció d’una llar d’infants privada per a una col•∙legi de primària Dins el recinte de l’escola primària hi ha un espai destinat per la construcció de la llar d’infants, però la intenció és que la Llar d’Infants tingui total independència energètica de l’edifici existent. L’objecte del projecte és el disseny i dimensionament d’una instal•∙lació de calefacció mitjançant caldera de biomassa, que satisfaci les necessitats de la Llar d’Infants, i el disseny i dimensionament d’un sistema solar tèrmic per abastir l’aigua calenta sanitària i que com energia de recolzament utilitzi la caldera de biomassa. Com a altres requisits a tenir en compte hi ha el dimensionament d’un altre sistema alternatiu d’estalvi d’energia per reduir el consum de la instal•∙lació i fer--‐la així més eficient i el desig exprés del propietari, que de ser possible, li agradaria instal•∙lar terra radiant. A més també s’ha encarregat l’elaboració d’un estudi de viabilitat econòmica, de la inversió d’instal•∙lar una caldera de biomassa enfront a la de instal•∙lar un sistema amb caldera de gasoil per tenir en compte el temps de retorn econòmic i l’amortització. Per dissenyar i dimensionar la instal•∙lació s’ha tingut en compte el compliment de les exigències marcades pel RITE, pel Codi Tècnic de l’Edificació i també s’ha volgut adaptar les instal•∙lacions a les Directives Europees 2010/31/UE i 2012/27/UE en relació a eficiència energètica ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0

Localització