Disseny i desenvolupament d’un sistema de monitorització en continu de la qualitat de l’aigua de riu