Vessana a Vessana: reflexions sobre la pràctica dels establiments emfitèutics a la regió de Girona (segles XVIII-XIX)