Plataforma de resolució de problemes RCPSP utilitzant SMT

Moreno Oliveras, David
Share
El problema d'operacions (scheduling) és un procés de presa de decisions que juga un paper molt important en organitzacions de manufactura i serveis, ja que té una aplicació a la producció, transport i distribució, i a la comunicació i processament d'informació, entre d'altres. Consisteix en assignar d'una manera apropiada els recursos disponibles per al processament de tasques de manera que es puguin optimitzar els objectius de l’organització. Com cas particular de la programació d'operacions, hi ha la programació de projectes (Project Scheduling), que és el procés de planificar, organitzar i controlar activitats i recursos per aconseguir un objectiu concret, generalment amb limitacions de temps, recursos o costos. Dins aquest grup es situen els problemes de programació de projectes (PSP), que és un nom genèric que es dóna a tota una classe de problemes en els quals és necessària la programació de manera òptima el temps, el cost i els recursos dels projectes. La finalitat d'aquest projecte és crear una plataforma RCPSP que pugui llegir diferents formats d'entrada (fitxers del tipus :.rcp,.sch,.sm,.data,.pat), pre-processar-los, codificar-los a través de diferents modelitzacions (TaskRD, TimeRD...) per tal de poder-los passar a instàncies SMT i poder executar-los a través de la API de Yices. L'objectiu és trobar el temps d'inici per cada activitat de manera que es minimitzi la longitud del makespan sense que es violin les restriccions. Cal dissenyar una aplicació en C++, que sigui escalable i que pugui aconseguir el resultat del problema en el temps més òptim possible ​
This document is licensed under a Creative Commons:Attribution - Non commercial - No Derivate Works (by-nc-nd) Creative Commons by-nc-nd3.0