Les dunes litorals, un paisatge singular en regressió