Les relacions amb l' entorn. La formació permanent