Dimensionat de la instal·lació de climatització d'un edifici de vivendes mitjançant el programa de simulació HvacCad: estudi comparatiu amb els mètodes tradicionals de càlcul