Estudi de la recuperació de la calor de les aigües residuals urbanes per la climatització d’una piscina