Producció i caracterització de variants de la regió C-terminal de la ribonucleasa A. Importància d'aquesta regió sobre l'estabilitat de l'enzim