La catedral: notes històriques a les concrecions d'un concepte