Teatre i óperes franceses representades a Girona durant la dominació napolònica (1812)