La situació artística a Girona durant el primer quart del segle XV