Notes sobre el "Llibre de la Pabordia Major" del Monestir de Sant Joan de les Abadesses