Nova relació, en prosa, del conte folklòric de la Baralla, Una