Referències al teatre medieval en les actes capitulars de la pabordia de Girona