Recensió. Llibre verd de la ciutat de Girona (1144-1533). Edició a cura de Christian Guilleré, Lleida, 2000