Aspecte de la circulació monetària a la Península Ibèrica en època tardoromana: El comportament anòmal dels AE2, Un