Imitacions laietanes d'àmfores itàliques a la zona central de la comarca del Maresme en època tardorepublicana, Les