La jerarquia eclesiàstica gironina i la Dictadura de Primo de Rivera