Per a una aproximació succinta a l'humanisme clàssic als Països Catalans