Pintors forasters a la Girona del darrer terç del segle XVI