Instrumentació i anàlisi de dades d'assaigs de bigues de formigó armades amb barres de FRP