Aplicacions del producte de walden a l'estudi de la solvatació de l'ion liti en medi metanol-aigua