Dues notes de lèxic medieval: "estremoni" i "ereos"