Una estratègia per al tractament de la diversitat: la LOGSE i el Mastery Learning