Entre l'emfiteusi i el feudalisme. (Els reculls de dret gironins)