Associació iònica en dissolucions de clorur de liti en mescles 1-propanol-aigua