Problemes de salut que incideixen més en el nen subsaharià: consideracions sobre l'anèmia ferropènica i el raquitisme per carència