Descripció de propietats moleculars i activitats biològiques emprant l'energia de repulsió electró-electró