Especialitzacions per a la unió cel.lular del tegument d'Hirudo medicinalis (Hirudinea)