La digestió Anaeròbia com un procés de descontaminació i revalorització energètica