Emocions i publicitat. El lligam emocional entre l'emissor i el receptor de la publicitat