Modificacions en la dinàmica de processat i en les característiques finals de productes carnis amb contingut reduït de sodi