Aspectes físics i químics del destintatge de paper revista mitjançant tensioactius catiònics