La relació entre el valor N30 de L'SPT i la resistència a la compressió simple