Un casal medieval amb torre: "La pabordia" de Girona

Sagrera i Aradilla, Jordi
Sureda Jubany, Marc
Share
Article sobre l'edifici de 'La Pabordia' de Girona, un casal medieval amb torre. Es fa una reflexió i un estudi sobre l'estructura de l'edifici, les tècniques constructives emprades en cada fase i la relació existent entre els seus diversos àmbits i cossos, tenint en compte la documentació planimètrica, la informació gràfica a través de fotografies, i la consulta puntual de documentació medieval ​
​Tots els drets reservats